Korte samenvatting

 

 • Wanneer je een bestelling plaatst bij Gamegear, ga je akkoord met de Algemene voorwaarden
 • Controleer het product en de verpakking bij levering alvorens het te openen.
 • Mocht je een artikel ontvangen dat niet overeenkomt met de artikelomschrijving op de site, dan kan Gamegear je artikel vervangen of het bedrag terugstorten. Dit is echter enkel mogelijk bij een niet geopende verpakking en onbeschadigd artikel.
 • Uitzonderlijk kan het voorkomen dat de levertijden niet worden gehaald. Gamegear kan hier niet voor verantwoordelijk worden gesteld en is dan ook niet verplicht een compensatie te voorzien.
 • Gamegear behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren.
 • Aan de informatie op deze website (afbeeldingen, beschrijvingen, levertijden prijzen en overige) kunnen geen rechten worden ontleend. Allen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
 • Je hebt 14 dagen retourrecht/herroepingsrecht, breng ons dus tijdig op de hoogte

 

Ondernemingsgegevens

 • Unlocked BV
 • Handelsnaam: Gamegear
 • Industrielaan 24
 • 2250 Olen
 • Belgium
 • +32(0)14/41.60.41
 • info@gamegear.gg
 • BE0829.501.339

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Gamegear BV, een BV met maatschappelijke zetel te Industrielaan 24 - 2250 Olen - Belgium, BTW BE0829.501.339, (hierna 'Gamegear') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Gamegear moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Gamegear aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Alle bestellingen moeten op voorhand of bij afhaling/in ontvangstnamen betaald worden.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Gamegear niet. Gamegear is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Gamegear is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Gamegear. Gamegear kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • via Visa of Mastercard
 • via overschrijving op rekeningnummer BE08 3630 8753 0113
 • via Bancontact of iDeal

Gamegear is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd binnen de Europese Unie.

De levering gebeurt door bPost, PostNL of DPD. De kosten die hieraan verbonden zijn worden berekend op basis van de service en locatie. Deze kosten worden berekend en bepaald voordat de bestelling is afgerond zodat de klant op de hoogte is van de kosten voor het plaatsen van de bestelling.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders staat aangegeven op de website (elk product heeft een levertijd indicatie op zowel de cataloog pagina als de product pagina), worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Gamegear.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Gamegear was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Gamegear. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Gamegear te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrechtt

Indien het artikel niet aan de verwachtingen voldoet heeft u wettelijk het recht binnen de 14 dagen na ontvangst van het artikel van de aankoop af te zien en dit zonder opgave van redenen.

Het artikel moet ons steeds onbeschadigd (geen krassen, vuil of andere tekenen van gebruik) worden terug bezorgd. Indien dit wel het geval is, hebben we het recht om de volledige terugbetaling te weigeren en/of om de waardevermindering in rekening te brengen.

De klant heeft de keuze om ofwel het artikel om te ruilen in een ander product met eenzelfde waarde ofwel een coupon t.w.v. de aankoopprijs van het betreffende product te ontvangen ofwel de terugbetaling te vragen.

Wanneer het product nog niet verzonden is en je wil de bestelling annuleren, dan kan dit uiteraard ook geheel kosteloos. Ook de transactiekosten (indien we de betaling via hetzelfde betalingsmiddel mogen terugbetalen) en verzendkosten worden dan terugbetaald.

Het retour zenden zelf gebeurt op eigen kosten en verantwoordelijkheid. Hou er rekening mee dat grote items zoals een gaming chair retour zenden al snel meer kost dan een standaard pakketje. Binnen de Benelux liggen de kosten voor het retour zenden € 6 en € 15 voor kleine pakketjes. Grote zendingen buiten formaat kunnen oplopen tot € 45 . Buiten de Benelux bedraagt dit € 15 voor kleine pakketjes en € 70 voor zendingen buiten formaat. Deze prijzen zijn indicatief en afhankelijk van de transporteur en service die wordt gebruikt.

De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Hij dient de goederen dan ook met gepaste zorg te hanteren en te inspecteren.

Indien deze regels niet in acht worden genomen, zijn wij niet verplicht om de artikelen terug te nemen en de betalingen ongedaan te maken. Wanneer de door jou geplaatste bestelling bij je thuis wordt bezorgd, moet je controleren of het bezorgde artikel voldoet aan de bestelling die je bij ons hebt geplaatst.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Gamegear - Industrielaan 24 - 2250 Olen - Belgium) binnen de 14 dagen via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen . U kunt hiervoor gebruikmaken van het online retour formulier (https://www.gamegear.gg/customer/account/login/), maar bent hiertoe niet verplicht, of per e-mail via info@gamegear.gg. Vergeet zeker niet je ordernummer te vermelden zodat we je snel kunnen verder helpen. Vervolgens sturen wij per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. 

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt

De consument moet de goederen binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan de onderneming heeft meegedeeld, terugzenden.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht:

  Met betrekking tot de volgende artikelen kan geen herroepingsrecht uitgeoefend worden:
 • De levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; bv. een controller met je eigen naam op
 • De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; bv. oordopjes en in-ear-headsets
 • De levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken; bv. prepaid card en games met een key
 • De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest; bv. digitale versie van je game key

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Gamegear klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Gamegear.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Gamegear zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Gamegear is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)14/41.60.41, via e-mail op info@gamegear.gg of per post op het volgende adres:

 • Gamegear - Unlocked BV
 • Industrielaan 24
 • 2250 Olen
 • Belgium

Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Gamegear beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Gamegear zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Gamegear respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan:

 • Gamegear - Unlocked BV
 • Industrielaan 24
 • 2250 Olen
 • Belgium

gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot:

 • Gamegear - Unlocked BV
 • Industrielaan 24
 • 2250 Olen
 • Belgium

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Gamegear heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Gamegear houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Gamegear.

Gamegear staat in voor de veilige overdracht van de door de consument verschafte gegevens.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Gamegear maakt gebruik van de volgende cookies:

 • ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door Gamegear en hebben tot doel de site optimaal te laten functioneren.
 • ‘Third Party cookies’ van Facebook, Twitter en Google Analytics.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Gamegear om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Gamegear. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Gamegear heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via http://www.unizo.be/ecommercelabel/.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Loopt er toch eens iets niet zoals geplanned en geraken we er samen niet uit, dan kan je altijd beroep doen op het ODR-platform (Online Dispute Resolution) van de Europese Commissie. Zij zullen dan optreden als tussenpersoon zodat we alsnog samen tot een goede oplossing kunnen komen.

Meer informatie vind je op http://ec.europa.eu/odr

Verder is het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

Tot slot heeft Gamegear het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit reglement is beschikbaar op https://www.unizo.be/sites/default/files/reglement_-_13_januari_2017.pdf waar u ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO.

Artikel 17: Overmacht - PC's op maat

17.1 In geval van Overmacht zal Gamegear de klant hiervan onverwijld schriftelijk, per e-mail of via de website op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard, de te verwachten duur van de Overmacht (indien gekend) en de bepalingen van de Overeenkomst die als gevolg daarvan niet kunnen worden nagekomen.

17.2 In geval van Overmacht is Gamegear gerechtigd de uitvoering van de Diensten gedurende de Overmacht op te schorten, of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

17.3 Indien Gamegear bij het intreden van de Overmacht al gedeeltelijk aan de verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan de verplichtingen kan voldoen, is Gamegear gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.